„Nie można zrządzać tym, co nie jest mierzone” – Peter Drucker
Audyt logistyki(0) Zaloguj
Audyt Logistyki

REGULAMIN PLATFORMY B2B

§ 1

Postanowienia wstępne
 

 1. Platforma B2B, az-logistyka.pl, dostępna pod adresem internetowym https://www.az-logistyka.pl, prowadzona jest przez Artura Zubrzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AZ Logistyka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 661-100-15-00, REGON 290490373
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb zawierania z przedsiębiorcą umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy.


 
§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AZ Logistyka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 661-100-15-00, REGON 290490373
 2. Platforma B2B – strona internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawca sprzedaje Klientowi produkt.
 3. Klient – przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach Platformy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Platformie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Twoje konto – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych osobowych.
 13. Produkt - dostępna w Platformie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Produkt bezpłatny/darmowy - "Analiza OTIF Gratis" - ma na celu zaznajomić potencjalnego klienta z jakością oferowanych produktów. Z możliwości otrzymania darmowej analizy OTIF każda firma może skorzystać tylko jeden raz. Próby zamawiania tego produktu po raz drugi i kolejne będą ignorowane. Zamówienia te nie będą realizowane.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy, w chwili odnotowania płatności na koncie Sprzedającego, wynikającej ze złożonego zamówienia.


 
§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 

 1. Adres Sprzedawcy: Ul. Henryka Sienkiewicza 65/12/20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@audytlogistyki.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 479 727
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank PeKaO S.A. 94 1240 1385 1111 0010 1407 6331
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 - 16.00 w dniach roboczych. 
§ 4

Wymagania techniczne


Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Chrome; 

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3. włączona obsługa plików cookies.

 

  


§ 5

Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
3. Ceny podane w Platformie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nieuwzględniającymi podatku VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty oraz podatek VAT właściwy na dzień wystawienia faktury, o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia.
5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy B2B, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) zgodnie z definicją w §2 nie jest przedsiębiorcą,
b) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
c) dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,
d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.


 
§ 6

Zakładanie Konta na Platformie1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa przedsiębiorcy, NIP, REGON, adres pocztowy, imię i nazwisko, adres email, telefon.
2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy zapoznać się i zaakceptować „Regulamin Platformy B2B”,  „Politykę prywatności”
3. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 
§ 7

Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:

1. założyć konto w Platformie wypełniając formularz rejestracyjny;
2. zalogować się do Platformy;
3. w zakładce "Produkty" przy wybranym produkcie należy kliknąć link "Dowiedz się jak złożyć zamówienie.", aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zamawiania , konkretnego produktu;
4. w zakładce "Jak złożyć zamówienie?" znajdują się procedury zamawiania wszystkich dostępnych w Platformie produktów;
5. brak opłaty kwoty (do zapłaty) wskazanej na dokumencie pro forma w ciągu 7 dni kalendarzowych powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.


 
§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2. W ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy), Klient otrzymuje zamówiony produkt ("Analizy..") lub zostaną z nim ustalone terminy konsultingu.


 
§ 9

Prawo rezygnacji z umowy


 
1. W przypadku transakcji B2B, Przedsiębiorca nie ma prawa do odstąpienia od umowy, Klient  jest nadal zobowiązany do poniesienia opłaty za zamówione produkty.
  


§ 10

Reklamacja

 

1. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji  w terminie do 7 dni od otrzymania produktu.

2. Niezgłoszenie reklamacji w terminie określonym w ust. 1 powoduje, że roszczenia Klienta wobec Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Sprzedawcy wygasają.

3. Ustne porozumienie między Klientem, a Sprzedawcą oraz wszelkie decyzje i oświadczenia wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.


  

§ 11

Dane osobowe na PlatformieDane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie:

- z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO

- z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

- ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219).

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy B2B jest Sprzedawca;

Adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@az-logistyka

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie platformy B2B.
Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, celów księgowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu kontaktowego;
nazwa firmy;
adres firmy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
numer identyfikacyjny REGON .


Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Platformy B2B oraz w Regulaminie platformy B2B.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Platformy B2B oraz w Regulaminie platformy B2B danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:

1)      uprzednia zgoda Klienta,

2)      niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3)      konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4)      niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wystawienia dokumentu księgowego. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; tekst jednolity Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591)
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Administrator zapewnia Klientom prawo dostępu do ich danych, prawo sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


  
§ 12

Postanowienia końcowe
​​ 


1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin obowiązuje Klienta od dnia wskazanego w informacji o zmianie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Wszelkie dane handlowe przesyłane przez Klienta podlegają obligatoryjnie ochronie na mocy umowy o poufności danych (NDA). Na życzenie Klienta Sprzedawca jest zobowiązany do zawarcia tej umowy w wersji papierowej przed rozpoczęciem współpracy. Pełna treść umowy i procedura jej zawarcia po zapytaniu na adres sklep@audytlogistyki.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2019 roku.

AZ Logistyka
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
+48 509 479 727
biuro@az-logistyka.pl

AZ Logistyka. Copyright © 2007 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.